අපි ආහාර, රසායනික ද්රව්ය හා ඖෂධ කර්මාන්ත සීමා යන්ත්ර, ලේබල් කිරීම යන්ත්ර, සහ විවිධ ඇසුරුම් යන්ත්ර ආදිය යන්ත්රයක, රෙදි සෝදන යන්ත්ර වාරික නිෂ්පාදකයා වන අතර,.