موږ د مينځلو ماشينونه، د ډکولو ماشينونه، چې سرليک يې ماشينونه، د نښه کولو ماشینونه، او د خوړو د مختلفو بسته ماشينونه او نور، کيمياوي توکي او درمل صنایعو یو بيمې جوړونکي.