നാം കാപ്പിങ്ങ് മെഷീനുകൾ, ലേബലിംഗ് മെഷീനുകൾ, വിവിധ പായ്ക്കിംഗ് മെഷീനുകൾ തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണം, രാസവസ്തുക്കൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് വ്യവസായശാലകളിൽ, വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഒരു പ്രീമിയം നിർമ്മാതാവ് ഉണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് മെഷീനുകൾ.
--> [if lt IE 9]>